OpenStreetMap là dự án cho phép mọi người cùng xây dựng bản đồ thế giới mở.

Dự án nhìn chung Cộng đồng Việt Nam